Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok

Gmina Złoty Stok będzie realizowała Projekt RPDS.10.02.01-02-0033/18 „Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od  7.01.2019r. do 31.12.2020r.  Wartość całego projektu wynosi 415 061,40 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 394 021,40 zł.

Partnerem wiodącym jest Fundacja Art Projekt z Krakowa. W naszej gminie realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku.

Celem projektu jest realizacja komplementarnych działań podniesienia jakości nauczania  i atrakcyjności oferty edukacyjnej kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej poprzez wprowadzenie nowego narzędzia – warsztatów efektywnej nauki ukierunkowanych na podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy. Szkoła zostanie wyposażona w pracownię komputerową – terminalną na 14 stanowisk, monitor interaktywny, nowoczesne pomoce dydaktyczne. Ponadto zostanie zmodernizowana sieć bezprzewodowa. W trakcie projektu nauczyciele podniosą swoje kompetencje uczestnicząc w cyklu szkoleń.

W czasie projektu od 1.09.2019r. realizowane będą następujące zajęcia dla uczniów:

  1. warsztaty kreatywności i przedsiębiorczości,
  2. warsztaty rozwijające zainteresowania i uzdolnienia „Młody Naukowiec”: języka angielskiego, matematyczne, przyrodnicze, matematyczno - przyrodnicze, chemiczne,
  3. warsztaty „Cyfrowy świat”
  4. zajęcia uzupełniające: z psychologiem, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, tutoring, socjoterapeutyczne.

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do udziału w wybranych zajęciach.

Koordynator projektu Gminy Złoty Stok

Agata Pawłowska-Król

REGULAMIN PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI

Dodatkowe informacje