Przedmiot Działalności i Kompetencje

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. W szczególności zapewnia uczniom:
a) zdobywanie wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki w następnym etapie kształcenia i ukończenia szkoły;
b) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
c) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań;
d) znalezienie w szkole środowiska wychowawczego, sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);
e) organizację wewnatrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia;
f) kształtowanie środowiska wychowawczego stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;
g) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia;
h) udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej.

Organami szkoły są:
a) dyrektor szkoły,
b) rada pedagogiczna każdego typu szkół,
c) samorząd uczniowski każdego typu szkół,
d) rada rodziców.

Dodatkowe informacje